Zápis do 1. třídy

Chcete chodit do Global Minded?

Kritéria a průběh zápisu do 1. třídy:

1. Seznamte se, prosíme, s důležitými informacemi ohledně celého procesu na následujících řádcích. Pro jakékoli doplňující dotazy či informace se obraťte na info@global-minded.cz nebo na telefon +420 605 448 017.

2. Seznámení se se školou a vzdělávací koncepcí. Před samotným zápisem realizujeme individuální schůzku s rodiči. V rámci této schůzky Vás seznámíme s naší vzdělávací koncepcí, s metodikou a organizací výuky i s celkovým přístupem k dětem a k jejich vzdělávání. Probereme i Vaše očekávání a Vámi vnímané vzdělávací potřeby a preference dítěte. Je pro nás důležité, abychom si navzájem rozuměli. Schůzka zpravidla probíhá osobně v budově školy v dopoledních hodinách za účasti obou zákonných zástupců dítěte. Schůzky s rodiči probíhají v období leden – březen.

3. Přijímací řízení do 1. třídy základní školy Global Minded má dvě části – část motivační a část formální

Motivační část zápisu

Probíhá formou individuálního rozhovoru dítěte s jeho budoucími učiteli (typicky budoucí třídní učitel a jeho tandemový kolega – rodilý mluvčí angličtiny). V rámci rozhovoru s dítětem učitelé orientačně ověřují stupeň jeho školní připravenosti, úroveň jeho jazykové vybavenosti vzhledem k rozšířené výuce angličtiny, vyjadřovací schopnosti, smyslové vnímání, grafomotoriku a předmatematické představy.

Formální část zápisu

V rámci zápisu je třeba vyplnit ŽÁDOST O ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU. Žádost je možné doručit škole následujícími způsoby:

o   Emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo

o   Datovou schránkou 6tazywv nebo

o   Osobně v budově školy či do její poštovní schránky nebo

o   Poštou

4. Kritéria přijímání žáků do 1. třídy:

·       Přednostně přijímáme děti, které mají ve škole staršího sourozence, a to z důvodu posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů. (V rámci zápisu je možné získat 3 body za toto kritérium.)

·       Dále přednostně přijímáme děti z MŠ Global Minded, neboť na sebe se školou vzájemně koncepčně a hodnotově navazují, poskytují dětem stejnou míru individuální péče a podpory a sdílí stejné přístupy a vzdělávací východiska. (V rámci zápisu je možné získat 2 body za toto kritérium.)

·       Zákonní zástupci znají a sdílejí vizi a hodnoty naší školy (se kterými se již dříve seznámili) – sdílení alternativního přístupu školy ze strany rodičů. (V rámci zápisu je možné získat 1 bod za toto kritérium.)

Děti přijímáme v pořadí dle počtu dosažených bodů.

Kapacita prvního ročníku Global Minded ZŠ je 10 dětí.

5. Rozhodnutí o přijetí

Přijatí uchazeči obdrží potvrzení o přijetí nejpozději do 30. 5. 2024 s následným podpisem smlouvy o vzdělávání.

Nepřijaté uchazeče informujeme písemně nejpozději do 30. 5. 2024