Menu
Shine

Vychováváme zdravé a sebevědomé děti

Učíme je důvěřovat samy sobě, nebát se vyjádřit a převzít zodpovědnost za svůj život.

Každé dítě je plné talentů

Děti vedeme k respektu, a to nejen k sobě, ale i k druhým., Proto jim jako učitelé jdeme příkladem. Víme, že děti jsou od narození plné rozličných talentů, a tak k nim přistupujeme individuálně, abychom jednotlivé talenty mohli identifikovat a společně rozvíjet. Tomu jsme přizpůsobili nejen počet dětí ve třídách, ale i pečlivou přípravu učitelů.

Více o naší základní škole go

Nebát se vyjádřit vlastní názor

Naším posláním je rozvíjet dětskou osobnost. Děti učíme nepodléhat prvním dojmům nebo obecným pravdám. Necháváme je, aby se nad věcmi zamýšlely, dokázaly si vytvořit vlastní názor a zaujaly postoj na základě svých vědomostí nebo zkušeností.

Cílem je zapojit do života logiku

Praxe je nejlepší učitel, a tak děti vzděláváme pomocí praktických příkladů. Žáci nememorují tam, kde to není nutné, ale učí se na projektech, pokusech a v souvislostech. Tím si lépe osvojí nově nabyté znalosti i dovednosti. Podívejte se, jak jim jde práce pěkně od ruky.

Chci se dozvědět více

Sebehodnocení má větší hodnotu než jednička

Dětem neříkáme "ty jsi dobrý" nebo "ty jsi špatný". Ani se je nesnažíme (de)motivovat známkami. Neškrtáme jim v příkladech nebo písankách. Vedeme je k tomu, aby si své chyby opravovaly samy, a společně o úkolech diskutujeme.

img
img
img

Chcete své dítě…

…samostatně a svobodně přemýšlející?

Metodou activity based learning děti zapojujeme do praktických úkolů. Například společně zasadíme fazolky a sledujeme, jak nám hezky klíčí. Následně si je spočítáme a píšeme návody, jak je pěstovat. Děti se tak učí nad věcmi přemýšlet v souvislostech a mají radost z nového objevování.

…přirozeně kritické a tázající se?

Metodou kritického myšlení pomáháme dětem používat vlastní rozum a logiku. Když děti dostanou úkol, nejprve se zamýšlejí nad tím, proč ho mají dělat, dále si ověřují, zda jim instrukce dávají smysl a nakonec si kontrolují vlastní výsledky.

...se zdravým přístupem k celoživotnímu vzdělávání?

V souladu Bloomovou taxonomií v dětech probouzíme chuť se učit, protože zjišťují, že učení jim přináší v životě výhody. Nedělají to kvůli známkám, ale chtějí zažít dobrodružství z nového poznání. Například se těší z toho, že si umí spočítat, kolik jim má cukrářka vrátit na dva kopečky zmrzliny.

...přebírající zodpovědnost za svá rozhodnutí?

Díky metodě Montessori, která je založena na principu respektovat a být respektován, učíme děti zodpovědnosti. Učitel dá dítěti sadu úkolů na kterých může v týdnu pracovat (čtení, psaní, počítání). Ale to, který den nebo hodinu konkrétnímu úkolu věnuje, si dítě stanovuje samo.